Hơn 5 triệu ha đất đang… để không!

Bộ TN&MTcho biết tổng quỹ đất hiện chưa sử dụng lên đến 5.065.884 ha, chiếm 15,3% tổng diện tích đất tự nhiên cả nước.

Diện tích đất này tập trung chủ yếu ở các vùng: Đông Bắc (1.392.508 ha), Tây Bắc (1.343.826 ha), Duyên Hải Nam Trung Bộ (1.010.101 ha), Bắc Trung Bộ (685.447 ha) và Tây Nguyên (519.579 ha). Trong đó, đất đồi núi chiếm 85,17%, đất bằng chiếm 7,12 %, còn lại 7,71 % là núi đá không có rừng cây.

Trong giai đoạn 2001-2005, diện tích đất chưa sử dụng đã giảm so với trước. Nguyên nhân chủ yếu do khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và một phần sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Một nguyên nhân khác là sự thay đổi chỉ tiêu phân loại đất trong hệ thống pháp luật mới về đất đai nên diện tích đất mặt nước chưa sử dụng và đất sông suối trước đây là đất chưa sử dụng nay chuyển thành đất phi nông nghiệp.

Với tổng diện tích đất chưa sử dụng hiện tại có 1.057.128 ha đã được nhà nước giao cho các đối tượng sử dụng cụ thể (hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, các tổ chức khác, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã, nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và liên doanh với nước ngoài). Còn lại trên 70% diện tích đất chưa sử dụng chưa được giao hay cho thuê.