Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 6 năm 2005 về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp