Thông tư số 02/2006/TT-BTS của Bộ Thủy sản ngày 20 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản