Năm 2023: Cả nước có hơn 14,86 triệu ha rừng

Quyết định số 816/QĐ-BNN-KL ngày 20/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023. Theo đó, tính đến 31/12/2023, diện tích rừng (gồm diện tích rừng chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ rừng) là 14.860.309 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.129.309 ha, rừng trồng là 4.730.557 ha. Tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,02%.

Trước đó, hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022 được công bố bao gồm rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075 ha; trong đó rừng tự nhiên có 10.134.082 ha, rừng trồng có 4.655.993 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%.