Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế
Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định; tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ máy của quỹ gồm Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát quỹ và Ban điều hành quỹ. Hội đồng quản lý quỹ 5 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm, các ủy viên là đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

Quỹ có trụ sở đặt tại Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, khu dân cư Tân Lập, phường Nam Đồng, TP Hải Dương.

Quỹ được thành lập để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng…