Nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong dấu chân carbon của toàn EU

Khi tính cả tác động của các sản phẩm sử dụng trong nước nhưng được sản xuất ở nước ngoài, lượng khí thải carbon/đầu người ở EU cao hơn ở Trung Quốc.

Ảnh: Reuters.

Nghị viện châu Âu hiện đã thông qua luật áp dụng thuế đối với hàng nhập khẩu có hàm lượng carbon cao, dựa trên lượng CO2 thải ra khi sản xuất chúng. Đây là luật đầu tiên trên thế giới nhằm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Nếu tính đến quy mô dân số, Trung Quốc thải ra lượng khí carbon dioxide trên đầu người cao gấp 2 lần so với mức trung bình của thế giới, EU gấp 1,5 lần và Mỹ gấp 3 lần. Nhưng những con số này không tính đến lượng khí thải liên quan đến hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu, mà phần lớn được sản xuất (và tạo ra lượng khí thải carbon) ở các quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.

Khi tính cả tác động của các sản phẩm sử dụng trong nước nhưng được sản xuất ở nước ngoài, lượng khí thải carbon trên đầu người ở EU cao hơn ở Trung Quốc: 11 tấn CO2 mỗi năm so với mức 8 tấn. Con số của Mỹ là 21 tấn.

Nguyên Hồ (Nguồn: Statista)