Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi: Nhiều vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ rừng

Qua thanh tra trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ về quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ rừng; việc bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng từ năm 2018 – 30/6/2021, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi có nhiều vi phạm về quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ rừng. Ảnh: TQ

Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 05/10/2022 cho thấy, công tác quản lý bảo vệ rừng tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số hạn chế: Tình trạng phá rừng trái pháp luật dưới nhiều hình thức vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và có hiệu quả; tình trạng người dân lấn, chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra nhưng việc xử lý không kịp thời và thiếu kiên quyết đối với các đối tượng vi phạm dẫn đến không có tác dụng răn đe.

Xác định sai nguồn gốc rừng diện tích 3.270,11 ha, trong hồ sơ quản lý là rừng tự nhiên, nhưng qua kiểm tra, rà soát lại số diện tích này là rừng trồng; cập nhật không kịp thời diện tích bị phá rừng trái pháp luật và cháy rừng 353,81ha, trong đó, phá rừng 351,55ha và cháy rừng 2,31ha.

Về công tác xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, chưa có biện pháp đôn đốc thực hiện nộp phạt, đến nay còn 34 quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa thực hiện nộp phạt; công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu tại các hạt kiểm lâm và Đội Kiểm lâm cơ động còn có một số nội dung chưa đúng quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ trồng lại rừng trong khai thác gỗ rừng tự nhiên và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản còn một số hạn chế: Chưa có các biện pháp xử lý phù hợp đối với tình trạng tỷ lệ sống của loại cây trồng bản địa không đảm bảo so với phương án khai thác rừng trồng phòng hộ của các chủ rừng.

Cập nhật không kịp thời diện tích bị phá rừng trái pháp luật 351,55 ha. Ảnh: TQ

Việc triển khai thực hiện mô hình trồng rừng phòng hộ và trồng đai cây xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng, kết quả thanh tra cho thấy, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng một số công việc thực tế thi công không đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng 150 triệu đồng.

Việc nghiệm thu, thanh toán tiền hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn: Chỉ thực hiện 211,28 ha/428,33ha, đạt 49,33% so với diện tích được UBND tỉnh phê duyệt, dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán chi phí Ban quản lý không đúng khối lượng thực tế thi công tăng số tiền trên 63 triệu đồng. Thanh toán chênh lệch giữa số lượng cây lim xanh và cây sưa đỏ làm tăng số tiền trên 162 triệu đồng.

Việc triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án có sai phạm với tổng số tiền trên 544 triệu đồng.

Trách nhiệm liên quan đến các hạn chế, sai phạm nêu trên thuộc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chịu trách nhiệm của người đứng đầu và Phó Giám đốc được giao phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh (qua các thời kỳ) chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ.

Các phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong lĩnh vực được giao phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo.

Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động, hạt trưởng các hạt kiểm lâm các huyện/thị xã/liên huyện thành phố, trưởng các phòng, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm là người đứng đầu chưa kịp thời kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật để xảy ra một số thiếu sót, sai phạm.

Xác định sai nguồn gốc rừng diện tích 3.270,11 ha, trong hồ sơ quản lý là rừng tự nhiên, nhưng qua kiểm tra, rà soát lại số diện tích này là rừng trồng.  Ảnh: TQ

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 8 quyết định thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra trên 968 triệu đồng. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện nộp trên 776 triệu đồng, còn trên 192 triệu đồng chưa thực hiện.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quản lý, phát triển bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh, chỉ đạo việc khắc phục kịp thời các hạn chế, sai sót, sai phạm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh được nêu trong Kết luận thanh tra.

Yêu cầu Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương thu nộp số tiền còn lại trên 192 triệu đồng theo các quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục các hạn chế, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, sai phạm của Chi cục Kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động, hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, liên huyện, thành phố được nêu trong kết luận thanh tra.