Rừng Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau 10 năm?

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết ngày 31/12/2021, diện tích đất có rừng trên toàn quốc là 14.745.201 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.171.757 ha; rừng trồng là 4.573.444 ha.