Gìn giữ màu xanh đất nước

Chống xói mòn, cải thiện và nâng cao chất lượng đất, cũng như trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc đang là một vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Nhiều phong trào trồng cây gây rừng, quản lý và bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản, góp phần phát triển kinh tế đã được Đoàn Thanh niên triển khai trong cả nước. Qua đây, thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của việc bảo vệ đất đai, bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh hi vọng của đất nước.