Tăng cường thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững