Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Cần chế tài mạnh mẽ hơn với vi phạm trong đấu giá đất