Hà Nội: Quy định chống Covid-19 lỗi thời khiến y tế cơ sở kiệt sức