Việt Nam có thể làm gì để vượt thách thức nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0?