Quảng Nam: Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ huy động tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Đồng thời, tài trợ, đồng tài trợ không hoàn lại cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngày 22/2, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định 453/QĐ-UBND thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam có tên giao dịch quốc tế là Quang Nam Environment Protection Fund (QNa.EPF) với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp và được bổ sung từ các nguồn khác.

Theo đó, Hội đồng Quản lý Quỹ có 7 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản lý là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam. 4 thành viên khác là đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh.

Ban Kiểm soát Quỹ sẽ giao Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện chức năng kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường, định kỳ báo cáo Hội đồng quản lý và UBND tỉnh theo quy định. Giám đốc, Kế toán của Quỹ Bảo vệ môi trường do lãnh đạo, kế toán Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam kiêm nhiệm.

Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ tài trợ, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn điều lệ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của Quỹ.

Có nhiệm vụ huy động tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thu và quản lý nguồn thu phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật và của tỉnh. Thực hiện tài trợ, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ và do UBND tỉnh giao.

Quỹ hoạt động theo hình thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý hoạt động và nguồn vốn của Quỹ theo quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục nhằm đưa Quỹ đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.