Kiểm tra và xử lý hành vi nuôi nhốt trái pháp luật các loài động vật hoang dã

Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm để tăng cường công tác quản lý, thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, nuôi nhốt, kinh doanh, vận chuyển động vật hoang dã.

Nuôi nhốt hổ tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: VT)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa có văn bản giao Chi cục Kiểm lâm nghiên cứu, xem xét các đề xuất tại thư ngỏ ngày 20/8/2021 của các đơn vị đại diện cho các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức bảo vệ động vật và bảo tồn thiên nhiên đang hoạt động tại Việt Nam để tổ chức thực hiện, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ sau:

Rà soát, thống kê, tổng hợp cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) vì mục đích thương mại và mục đích khác; chủ động đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Chi cục để người dân có thể tham khảo, khai thác, đảm bảo tính minh bạch.

Chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để nắm bắt thông tin, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ quản lý, bảo vệ ĐVHD theo quy định của pháp luật; đồng thời tổng kết hàng năm, công bố báo cáo về kết quả xử lý vi phạm tại địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các hạt kiểm lâm trực thuộc chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tàng trữ, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ trái pháp luật ĐVHD, các sản phẩm ĐVHD và việc chấp hành chế độ quản lý của các cơ sở nuôi ĐVHD trên địa bàn được giao quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chủ cơ sở nuôi, các tầng lớp nhân dân được nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ ĐVHD cũng như nhận thức về các rủi ro có thể lây truyền bệnh dịch từ động vật sang người; tiếp tục rà soát, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi ĐVHD theo đúng quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm để tăng cường công tác quản lý, thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, nuôi nhốt, kinh doanh, vận chuyển ĐVHD, sản phẩm ĐVHD trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm bắt và trao đổi thông tin kịp thời các vi phạm về ĐVHD để phối hợp, xử lý theo thẩm quyền, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm có dấu hiệu nuôi, nhốt, tàng trữ trái phép ĐVHD được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm trong quản lý cơ sở dữ liệu các cơ sở nuôi ĐVHD trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở nuôi; phối hợp trong việc thẩm định, cấp phép và giám sát các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (nếu có).

Các UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp với Hạt Kiểm lâm sở tại trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi ĐVHD hiện có và thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với các quy định của pháp luật về bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVHD.