Sơn La: Lập phương án sử dụng đất với diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương

Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2727/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ về hướng dẫn lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý.

Ảnh minh họa

Năm 2013, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, giao Sở TN&MT triển khai xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/3/2013 về phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xác định cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000; lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp GCNQSDĐ, cho các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các hạng mục công việc đã hoàn thành và cấp GCN cho các công ty thông qua cắm mốc xác định ranh giới các nông, lâm trường.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 11 công ty nông lâm trường thuộc diện sắp xếp, đổi mới với tổng diện tích đang sử dụng là trên 18.200ha; diện tích trả về địa phương khi thực hiện sắp xếp, đổi mới từ các nông, lâm trường quốc doanh từ năm 2004 đến nay là trên 13.500ha. Với phần đất bàn giao về địa phương của 11 công ty nông lâm nghiệp, công tác đo đạc địa chính của các huyện đã hoàn thành, nhưng chưa tiến hành cấp GCN do chưa hoàn thành lập phương án sử dụng quỹ đất các công ty bàn giao cho địa phương.

Trên cơ sở quy định của Bộ TN&MT tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2021, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện tiến hành đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 với phần diện tích đất các công ty nông, lâm trường trả về cho các huyện. Theo đó, dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất để đưa vào quy hoạch sử dụng đất theo nhu cầu từng xã trên địa bàn huyện.

Lập phương án sử dụng đất với phần diện tích đất các công ty nông, lâm trường trả về cho các huyện, gửi Sở TN&MT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi phương án được phê duyệt, tiến hành phương án giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất theo quy định.