Bệnh viêm da nổi cục là bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch

Thông tư 09/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực từ ngày 27-9-2021 đã bổ sung bệnh viêm da nổi bổ sung vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Từ tháng 9-2021, nhiều chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. PLO xin giới thiệu một số quy định, chính sách mới này.

1. Bệnh viêm da nổi cục thuộc Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch

Thông tư 09/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư 07/2016 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn có hiệu lực từ ngày 27-9-2021.

Theo đó, bệnh Viêm da nổi cục được bổ sung vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch tại Mục 1 Phụ lục 01.

Đây là một trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trâu bò phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine (tại Mục 1 Phụ lục 07), thuộc trường hợp xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm.

2. Thời giờ làm việc của người lao động trong hầm lò

Nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2021 của Bộ Công thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò (có hiệu lực từ ngày 1-9-2021).

Điều 4 Thông tư 04/2021 quy định ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 1 ngày.

Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 7 giờ trong 1 ngày và không quá 42 giờ trong 1 tuần.

Bên cạnh đó, Điều 5 Thông tư 04/2021 quy định làm thêm giờ của người lao động trong hầm lò như sau:

– Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc quy định tại khoản 1 Điều 4 nêu trên.

– Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm.

– Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020.