Thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1432/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.

Trạm bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam.Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

* Vườn Quốc gia Sông Thanh rộng hơn 76.660 ha nằm trên 12 xã của huyện Phước Sơn và Nam Giang. Trong đó 58.220 ha nằm trong phạm vi bảo vệ nghiêm ngặt, nguyên vẹn toàn bộ tài nguyên rừng và đất rừng. Hơn 18.360 ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái với chức năng bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng. Khu vực này phục hồi các hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và các giá trị khác của khu rừng; thực nghiệm, nghiên cứu lâm sinh, động, thực vật và địa chất thủy văn; phát triển du lịch sinh thái.