Gần 12,5 tỷ đồng đặt hàng quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định trích chi gần 12,5 tỷ đồng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng để đặt hàng các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn năm 2021.

Trong đó, kinh phí quản lý, bảo vệ rừng năm 2021 (hơn 6,2 tỷ đồng), nguồn kinh phí còn thừa sau quyết toán tại các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp năm 2020 (gần 2,1 tỷ đồng), kinh phí cân đối quản lý, bảo vệ rừng năm 2022 (gần 4,2 tỷ đồng).

Cụ thể, 8 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp được đặt hàng quản lý, bảo vệ hơn 72.088 ha rừng. Chiếm số nhiều diện tích rừng được giao cho 3 Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc (gần 21.300 ha), Bảo Lâm (gần 15.190 ha), Đạ Tẻh (hơn 14.802 ha).

Các diện tích rừng còn lại giao cho 5 Công ty TNHH Một thành viên Di Linh (hơn 7.457 ha), Đạ Huoai (hơn 4.442 ha), Đơn Dương (hơn 4.317 ha), Bảo Thuận (hơn 3.281 ha), Tam Hiệp (gần 1.300 ha).