Thành lập BQL Dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học”

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Quản lý dự án VFBC), trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án VFBC có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để thực hiện dự án. Trụ sở của Ban Quản lý dự án VFBC đặt tại Trung tâm Khuyến nông Thanh Hoá.

Ban Quản lý dự án VFBC chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều phối chung, quản lý thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu dự án, tuân thủ các quy định của Nhà tài trợ (USAID) và quy định của pháp luật Việt Nam; Phối hợp với Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU) thuộc Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Văn phòng dự án Trung ương xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch theo quý, hằng tháng trên địa bàn tỉnh; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; Phối hợp, tham gia cùng Văn phòng dự án Trung ương trong xây dựng điều khoản tham chiếu (TOR) cho các hoạt động có liên quan; chấp hành thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các nhà thầu, tư vấn thực hiện các hoạt động dự án tại tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đánh giá khối lượng và chất lượng các công việc hoàn thành; nghiệm thu sản phẩm hoàn thành. Tiếp nhận, bàn giao sản phẩm hoàn thành của nhà thầu, tư vấn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, áp dụng, sử dụng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Văn phòng dự án Trung ương tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tại tỉnh, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu của dự án và quy định của pháp luật về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổng thể và hàng năm về vốn đối ứng của tỉnh (vốn đối ứng và giá trị viện trợ), báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; Tiếp nhận, xác nhận giá trị viện trợ bằng hàng (giá trị tài sản, trang thiết bị được viện trợ) từ các nhà thầu cho Ban Quản lý dự án tỉnh; Lập báo cáo quyết toán năm, quyết toán vốn đối ứng và giá trị viện trợ; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tổng hợp số liệu quyết toán dự án và phương án xử lý tài sản; báo cáo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.