Phú Yên: Hội thảo quy hoạch bảo tồn các khu vực ưu tiên, mở rộng các khu rừng đặc dụng hiện tại

Ngày 8/4, tại thành phố Tuy Hòa, Viện Sinh thái học Miền Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến các cơ quan chức năng và nhà khoa học, hoàn thiện phương án quy hoạch bảo tồn các khu vực ưu tiên, mở rộng các khu rừng đặc dụng hiện tại”.

Viện Sinh thái học Miền Nam được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao triển khai đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020.

Quan cảnh buổi Hội thảo

Mục tiêu của đề tài là xây dựng luận cứ và dữ liệu khoa học phục vụ quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ bằng công nghệ viễn thám GIS và dữ liệu sinh khí hậu. Kết quả đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho cơ quan cấp tỉnh xây dựng các kế hoạch bảo tồn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương.

Các đại biểu thảo luận, góp ý kiến tại Hội thảo

Khu vực nghiên cứu của đề tài gồm 13 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, với tổng diện tích rừng tự nhiên là 4.600.000ha. Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ có vai trò quan trọng không những đối với công tác bảo tồn các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh của chúng mà còn có vai trò quan trọng trong ổn định khí hậu, bảo vệ nguồn nước và môi trường cho con người.

Do những hạn chế về vốn đầu tư, năng lực quản lý và bảo tồn nên công tác điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học ở khu vực này chưa được thực hiện đầy đủ so với nhu cầu thực tế. Những nghiên cứu, nếu có triển khai, thường được thực hiện trên phạm vi quy mô vườn quốc gia, khu bảo tồn hoặc cấp tỉnh riêng lẻ nên chưa thể hiện được hết sự quan trọng của đa dạng sinh học ở quy mô rộng lớn hơn.

Không những vậy, cách tiếp cận trước đây chủ yếu dựa vào điều tra thực địa truyền thống, thiếu sự tổng hợp và phân tích trên phạm vi rộng nên thiếu nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho các quy hoạch theo tỉnh hay vùng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, những giá trị, tiềm năng và hiện trạng đa dạng sinh học chưa được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ làm cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý bảo tồn.

Các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu đại diện cho các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia cùng nhau thảo luận, đánh giá tích cực nhằm góp ý kiến để hoàn thiện phương án quy hoạch bảo tồn các khu vực ưu tiên, mở rộng các khu rừng đặc dụng hiện tại mà Viện Sinh thái học Miền Nam đang triển khai đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ”.