Nhiều sai phạm về môi trường, Công ty Vietstar bị Tổng cục Môi trường phạt hơn 296 triệu đồng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ TN&MT Nguyễn Hưng Thịnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty CP Vietstar có địa chỉ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Củ Chi, TP.HCM vì đã sai phạm trong công bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 296 triệu đồng.

Thứ nhất, Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty Vietstar vì đã không thực hiện đúng , đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra , thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( cụ thể : hệ thống nước mưa dọc đường đi bên cạnh xưởng sản xuất nhựa và nhà phân loại rác chưa hoàn toàn nước rỉ rác , chưa phân tách được với nước mưa;

Lượng rác “trơ” sau phân loại không sử dụng để làm phân đang được lưu giữ tại 02 bải lưu chửa ngoài trời , chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đối với việc tiếp nhận rác thải vượt công suất thiết kế của Nhà máy ) . Hành vi vi phạm được phát hiện tại Công ty theo Biên bản kiểm tra số 01 / BB KTKLTTr ngày 29 tháng 7 năm 2020 , quy định tại Điểm b , Khoản 4 , Điều 47 của Nghị định số 155 / 2016 / NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Số tiền phạt trong lỗi vi phạm này là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng ).

Phần đầu trong Quyết định dài 4 trang A4 của Tổng cục Môi trường xử phạt công ty CP Vietsta

Ngoài phạt tiền, Quyết định xử phạt còn buộc Công ty Vietstar thực hiện các yêu cầu có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường , cụ thể : Buộc Công ty phải nghiêm túc thi hành Kết luận thanh tra số 163 / KL – TCMT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường , quy định tại Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 155 / 2016 / NĐ – CP .

Thứ hai, Công ty Vietstar bị  xử phạt với các lỗi: Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường (cụ thể: Nước rỉ rác tại xưởng sản xuất phân compost không được thu gom triệt để, còn thoát theo rãnh ra bãi đất trống bên cạnh xưởng trong khuôn viên Nhà máy; Công ty có đặt 01 máy bơm để bơm nước rỉ rác tại xưởng sản xuất phân compost bằng đường ống mềm ra khu vực đất trống bên cạnh xưởng ).

Hành vi vi phạm được phát hiện tại Công ty theo Biên bản kiểm tra số 01/BB – KTKLTTr ngày 29/7/2020 , quy định tại Điểm i , Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 155 / 2016/NĐ – CP . Tổng cục môi trường xử phạt chính Công ty Vietstar với số tiền là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

Tổng cục Môi trường cũng yê ucầu Công ty Vietstar buộc thảo dỡ công trình bảo vệ môi trường được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường , gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điểm a , Khoản 5 , Điểu 9 Nghị định số 155/ 2016 NĐ – CP.

Thứ ba, Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty Vietstar vì lỗi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ). Cụ thể: Kết quả phân tích mẫu nước thải đang chảy ra từ xưởng sản xuất phân compost và từ bãi lưu giữ rác số 2 chảy ra bãi đất ngoài trời không được lót đáy chống thấm.

Lấy mẫu ngày 29/7/2020 cho thấy Amoni (tính theoN) = 98,5 mg/ l vượt 3,94 lần. Hành vi vi phạm được phát hiện căn cứ Phiếu kết quả thử nghiệm số 0151/DV/034/07-20 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Tổng cục cũng phạt tăng thêm 20 % của mức phạt tiền đối với thông số BOD (20° C ) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 02 lần , phạt tăng thêm 30 % của mức phạt tiền đối với thông số Tổng Nitơ vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần. Tổng mức phạt tăng thêm là 50 % , quy định tại Khoản 3 , Điều 13 của Nghị định số 155 / 2016 / NĐ – CP. Mức phạt tiền với lỗi này với Công ty Vietstar 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng buộc Công ty chi trả số kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành là 1.587.815 đồng ( Một triệu năm trăm tám mươi bảy nghin tám trăm mười lăm đồng )

Tổng số tiền phạt và chỉ trả kinh phí trưng cầu giám định mẫu chất thải mà Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty Vietstar lần này là 296.587.815 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu năm trăm tám mươi bảy nghin tám trăm mười lăm đồng) .

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng quyết định công bố công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty theo quy định của pháp luật.