Hoàn thiện dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.”

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.”

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện nền tảng tài nguyên số về tài nguyên và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết cho Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về tài nguyên và môi trường; tạo lập hệ thống dữ liệu mở Chính phủ ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng của đất nước.

(Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn)

Đề án phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường,tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành, kết nối, chia sẻ trên toàn quốc.

80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên, môi trường được hoàn thiện, đảm bảo an toàn, an ninh, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng; tạo lập môi trường, điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng hoạt động điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc, thu nhận, triển khai xây dựng hạ tầng dữ liệu số, cung cấp dịch vụ số… về tài nguyên, môi trường.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đề án đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập; quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên, môi trường; xây dựng các nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường, bảo đảm kết nối, liên thông, cung cấp, chia sẻ dữ liệu; nâng cấp, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin.

Nguồn: