Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Theo đó, Quyết định số 1981/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2020, Kế hoạch được chia làm 3 phần gồm: Tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ngoài ra, danh mục các nhiệm vụ và dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cũng được ban hành kèm theo, gồm 12 nhiệm vụ về tổ chức quản lý và 16 dự án.

Du khách khám phá cổng Tò Vò dưới đáy biển thuộc đảo Bé, xã đảo An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: Phước Ngọc/TTXVN

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Tạ Đình Thi cho biết: Với mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, toàn diện những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Chương trình, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và phối hợp triển khai Kế hoạch này; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm và tổng hợp nhu cầu, đề xuất phương án phân bổ thực hiện các dự án thuộc Chương trình trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị; chuẩn bị báo cáo Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án, nhiệm vụ và Chương trình; giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ được quy định về quản lý Chương trình và theo Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố có liên quan chủ trì; phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình, Kế hoạch này; tiếp nhận, sử dụng hiệu quả các kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định để phục vụ cho việc phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn và cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.