Thanh Hóa: Phê duyệt kế hoạch bàn giao rừng từ dự án JICA2

Thanh Hóa vừa phê duyệt Kế hoạch bàn giao rừng sau đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa (Dự án JICA2 tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng: Rừng trồng mới và rừng trồng nâng cấp năm 2016 của Dự án JICA2 tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích bàn giao năm 2020: 355,00 ha, trong đó: Trồng mới rừng phòng hộ: 70,00 ha; Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh: 70,00 ha.

Rừng trồng nâng cấp: 285,00 ha; Cụ thể: Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh: 190,00 ha.  Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành: 25,00 ha.  Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia: 70,00 ha.

Tổng diện tích bàn giao năm 2021: 40,10 ha, trong đó: Rừng trồng nâng cấp: 40,10 ha. Cụ thể: Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh: 40,10 ha.

Thời gian thực hiện:  Đối với diện tích bàn giao năm 2020: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020.  Đối với diện tích bàn giao năm 2021:Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021.

Thành phần tham gia: Thành phần và số lượng người tham gia bàn giao rừng, cụ thể như sau:  Ban quản lý Dự án JICA2 tỉnh: 06 người.  Ban quản lý rừng phòng hộ: 09 người (03 đơn vị, mỗi đơn vị 03 người).  Hạt Kiểm lâm huyện: 03 người (03 đơn vị, mỗi đơn vị 01 người).  UBND xã: 4 người (4 xã, mỗi xã 01 người)

Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch bàn giao rừng từ dự án JICA2

Kinh phí tổ chức thực hiện công tác bàn giao rừng Dự án JICA2 tỉnh Thanh Hóa sau đầu tư từ nguồn vốn đối ứng phê duyệt tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt dự toán đầu tư phục vụ công tác bàn giao rừng cho các chủ rừng của dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. (kèm theo Kế hoạch chi tiết do Ban QLDA Jica 2 tỉnh Thanh Hóa lập).

Tổ chức thực hiện Giao Ban quản lý Dự án JICA2 tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm và UBND các xã tổ chức, thực hiện bàn giao rừng tại thực địa, bàn giao hồ sơ quản lý rừng, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thực hiện thanh, quyết toán với ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.