Nhân mầm xanh – Gieo sự sống

Tháng 8/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hỗ trợ cộng đồng buôn Tul và buôn Hằng Năm, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk hơn 6.000 cây bản địa và cây nông nghiệp cho trái để bà con trồng rừng và đẩy mạnh phương thức canh tác bền vững hơn.

PanNature trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chương trình Quản trị Đất đai Khu vực Mê Kông (MRLG)

Nguồn: