Hàn Quốc hỗ trợ dự án điện năng lượng mặt trời và hệ thống nước sạch tại xã Khánh Thượng, Ba Vì

Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lương mặt trời và hệ thống nước sạch do Tập đoàn Hanwha/Hàn Quốc tài trợ, nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho người dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lương mặt trời và hệ thống nưóc sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì do Tập đoàn Hanwha/Hàn Quốc tài trợ, nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ), Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) và nhân dân xung quanh trường thuộc xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Dự án nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho giáo viên, học sinh tại khu vực huyện Ba Vì.

Cụ thể, dự án hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) công suất 6,31 KW và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) công suất 11,9 KW. Hỗ trợ cung cấp hệ thống lọc nước sạch tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn).

Đào tạo về hệ thống quản lý cho Ban Quản lý Dự án, bảo hành toàn bộ hệ thống trong 3 năm ngay sau khi bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng. Hướng dẫn, quản lý vận hành hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước sạch cho Ban quản lý Dự án quản lý, sử dụng, bảo quản.

Thời gian thực hiện là 6 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án.

UBND TP giao UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chính xác, hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án. Chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng và các quy định liên quan. Chỉ đạo chủ Dự án kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng.

UBND xã Khánh Thượng thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm theo đúng các quy định của pháp luật và Thành phố về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm. Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của hệ thống lọc nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời phù hợp quy chuẩn chất lượng và các quy định của Việt Nam; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng; đảm bảo việc đấu nối, mua bán điện năng từ hệ thống điện mặt trời của Dự án phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.