Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về giá đất

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 3866 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Theo đó, để có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và tác động của chính sách, pháp luật đất đai về giá đất đến kinh tế, xã hội và môi trường tại địa phương.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai), theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.