Các điểm nóng ô nhiễm sông phía Bắc vẫn chưa được cải thiện

Số liệu từ Tổng cục Môi trường cho biết, các điểm nóng ô nhiễm môi trường nước trên các lưu vực sông khu vực phía Bắc, nhất là các sông ở nội thành Hà Nội, ô nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Trong đó, ô nhiễm tập trung chủ yếu trên lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy.

Đây là kết quả đánh giá chất lượng nước được xây dựng trên cơ sở kết quả quan trắc đợt 3/2020 do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện dựa trên kết quả quan trắc tại 185 điểm quan trắc môi trường nước thuộc 5 lưu vực sông ở miền Bắc.

Theo đó, tại thời điểm quan trắc đợt 3 (tháng 4/2020) trên 5 lưu vực sông ở  khu vực phía Bắc, chất lượng môi trường nước sông được cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2019, đặc biệt trên lưu vực sông Cả La, lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Lưu vực sông Cầu cũng có chất lượng cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2019. Trên sông Công, sông Đu và sông Thương, môi trường nước duy trì ở mức tốt đến rất tốt, nước sông sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý.

Lưu vực sông Nhuệ-Đáy, tình trạng ô nhiễm môi trường nước vẫn diễn ra khá trầm trọng, nhất là tại điểm Đào Xá trên sông Ngũ Huyện Khê hoặc suối Bóng Tối.

Thời điểm quan trắc tháng 4/2020, nước sông Nhuệ khá cạn (nước tù), môi trường nước sông tiếp tục bị ô nhiễm nặng kéo dài từ Cống Liên Mạc cho đến tận điểm Cự Đà. Tại lưu vực sông này, 50% số điểm quan trắc có giá trị WQI (25 – 50) ở mức trung bình đến xấu và 50% điểm quan trắc có giá trị WQI (10 – 25) ở mức nước bị ô nhiễm nặng.

Trên sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội và Hà Nam, nước sông cũng bị suy giảm, thậm chí giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019 (do tiếp nhận một phần nước ô nhiễm từ sông Nhuệ), môi trường nước sông ở mức xấu, nước sông chỉ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy và mục đích tương đương, đợt tháng 4/2019.

Giá trị WQI tại các sông nội thành Hà Nội, nằm trong khoảng 10 – 12, nước sông vẫn tục bị ô nhiễm nặng và không có dấu hiệu được cải thiện so với đợt quan trắc tháng 4/2019.