Nghệ An: Chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển đều đạt yêu cầu

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã thực hiện 13 thông số giám sát chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội. Các kết quả đều đạt yêu cầu phục vụ mùa du lịch biển.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 3440/STNMT-QTMT ngày 16/7/2020 thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội. Đây là kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển được Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước đợt 8.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lấy mẫu nước đợt 8 tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội vào ngày 6/7/2020.

Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 13 thông số giám sát bao gồm: Nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms.

Sau khi phân tích cho thấy, chất lượng môi trường nước biển tại các bãi biển ở Cửa Lò, Diễn Thành, Cửa Hội đạt yêu cầu với 13/13 giá trị các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Lấy mẫu nước biển để quan trắc

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương cơ bản đạt yêu cầu đối với 11/13 giá trị thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn; riêng hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt Quy chuẩn 3,18 lần, hàm lượng sắt (FE) vượt 1,28 lần.

Được biết, từ đầu năm đến nay chất lượng môi trường nước biển mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tiến hành lấy mẫu phân tích hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép.