Thanh Hóa: Đóng cửa mỏ khoáng sản sau khai thác để bảo vệ môi trường

Để đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực sau khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2712 và 2498/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng) và mỏ đất ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Thịnh (Công ty Xuân Thịnh).

Với mục đích để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao lại đất cho nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực sau khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu đạt các tiêu chuẩn quy định về môi trường.

Đóng cửa mỏ khoáng sản sau khai thác để đưa mỏ về trạng thái an toàn

Khu vực đóng cửa mỏ ở xã Xuân Khang có diện tích 10.000 m², được xác định tại trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 53/GP-UBND ngày 08/02/2018 của Công ty Huy Hoàng. Tại xã Thạch Cẩm, khu vực đóng cửa mỏ của Công ty Xuân Thịnh có diện tích 19.141 m² theo Giấy phép số 27/GP-UBND ngày 23/01/2018.

Việc cải tạo, phục hồi môi trường gồm tạo mái dốc các moong khai thác để đưa mỏ về trạng thái an toàn; san gạt mặt bằng phần diện tích đã khai thác và trồng cây keo lai trên phần diện tích san gạt. Sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng do quá trình khai thác (đường giao thông, hệ thống thoát nước…). Thời gian thực hiện: Đối với mỏ của Công ty Huy Hoàng là 35 ngày; mỏ Công ty Xuân Thịnh là 160 ngày.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Huy Hoàng và Công ty Xuân Thịnh phải thực hiện đúng tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thành và Như Thanh trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng việc đóng cửa mỏ để khai thác khoáng sản trái phép và không được vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ.

Sau khi hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ phải báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng của mỏ theo đúng quy định của pháp luật.