Các Sở TN&MT cần truyền số liệu quan trắc môi trường về Tổng cục Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở TN&MT

Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo Sở TN&MT chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT để cùng theo dõi, quản lý.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp​ tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; chỉ đạo Sở TN&MT kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường (đầu mối là Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc) hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các địa phương đảm bảo quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động​ theo quy định.​​

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể sử dụng ứng dụng phần mềm Envisoft – phần mềm được Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động từ tháng 4/2019​. Qua hơn một năm triển khai thực hiện, các Sở TN&MT đã tiếp nhận phần mềm, thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ TN&MT và đã có gần một nghìn trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này. Bước đầu, Bộ TN&MT đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.