Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2020, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai tuyên truyền sâu rộng, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể và báo cáo cơ quan chức năng cấp trên đúng quy định.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Đổi mới vì một đại dương bền vững’” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 có chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng cần tập trung vào cụ thể hóa việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các nghị quyết, nghị định, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ…

Quá trình thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, quần chúng, đơn vị, địa phương. Các cấp ngành, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp các hoạt động, tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, thu hút nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nước ta trên biển.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tham gia với các ngành, địa phương nơi đóng quân, tuyên truyền sâu rộng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại v.v…

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm sáng tạo trong hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, xây dựng công trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo và ven bờ biển.

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lao động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, các sáng kiến bảo vệ môi trường biển; tổ chức hoạt động tập trung, ra quân làm vệ sinh môi trường biển; tiến hành huấn luyện theo các phương án, sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trên biển.