Báo cáo kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2656/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, TP về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: TNN

Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu đánh giá kết quả triển khai các giải pháp thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Giải pháp về tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để; đẩy mạnh công khai thông tin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Giải pháp về đa dạng hóa nguồn lực tài chính thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Cùng đó, yêu cầu đánh giá tiến độ xử lý triệt để đối với từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Trong đó, báo cáo tiến độ xử lý triệt để đối với từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ- TTg; tiến độ xử lý triệt để đối với từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các dự án xử lý triệt để theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích. Báo cáo gửi về Bộ TN&MT (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.