ASEAN-ACT tuyển 3 tư vấn

Tổ chức Cardno cần tuyển 3 tư vấn cho Chương trình Phòng chống nạn buôn bán người ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT), làm việc tại Hà Nội.

Tư vấn 01. Hạn nộp hồ sơ: 3/5/2020.

Tư vấn 02. Hạn nộp hồ sơ: 26/4/2020.

Tư vấn 03. Hạn nộp hồ sơ: 26/4/2020.

Liên hệ: recruitment@aseanact.org