Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Khu vực nhập cảnh

Tại khu vực nhập cảnh, nhân viên, người nghi nhiễm, lái xe sử dụng khẩu trang 870, khẩu trang y tế theo hướng dẫn.

Nguồn: