Đề nghị báo cáo quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các địa phương có biển khẩn trương báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Đảm bảo việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, đề nghị hoàn thiện báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo để báo cáo Chính phủ.

Trước đó, thực hiện Điều 77 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Theo đó, quy định báo cáo của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo định kỳ một năm một lần. Kỳ báo cáo được tính từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được báo cáo của các cơ quan theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 77 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cũng như Thông tư số 10/2016/TT- BTNMT nêu trên.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển rà soát, tổng hợp và lập báo cáo theo Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT.

Với một số nội dung yêu cầu báo cáo của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT chưa phù hợp với tình hình thực tế, đơn cử như “kết quả triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ,” Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị không báo cáo.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đã gửi báo cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị rà soát, hoàn chỉnh báo cáo theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cụ thể, tại Điều 4, Thông tư quy định các bộ, ngành báo cáo tổng quan tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Kết quả triển khai thực hiện trong kỳ báo cáo như: Công tác xây dựng, ban hành, thực thi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Cùng với đó là công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; công tác thống kê tài nguyên biển và hải đảo; quan trắc, giám sát tổng hợp và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo…

Tại Điều 5, Thông tư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo các nội dung quy định tại Điều 4 và các nội dung như: Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; công tác thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; giao, sử dụng khu vực biển; quản lý hoạt động nhận chìm ở biển.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo gồm các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Quốc phòng; Xây dựng; Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/4/2020 qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.