Bộ TN&MT đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Bộ TN&MT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/ 2018 và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/ 7/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, các địa phương phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã xong trước ngày 16/01/2020, đây là thời gian quan trọng có tính chất quyết định đối với việc hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 bảo đảm thời gian và chất lượng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc triển khai công tác kiểm kê đất đai ở cấp xã tại một số địa phương vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa được triển khai thực hiện; do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung như: Khẩn trương phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo cấp huyện, xã tiếp tục, khẩn trương thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện, thực hiện chưa hoàn thành thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các địa phương đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã cần chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập trung lực lượng để kiểm tra kết quả thực hiện, đặc biệt kiểm tra các nội dung điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã để bảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện ngay việc kiểm tra, đối soát điểm đất quốc phòng, đất an ninh ở địa phương trước khi tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai ở cấp huyện.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hàng tháng gửi về Bộ TN&MT.