Xử lý nhiều đơn vị chủ rừng chậm nộp thuế ở Kon Tum

Thực hiện, kết quả kiến nghị xử lý trách nhiệm của Kiểm toán Ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tiến hành tổ chức kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc Sở liên quan đến các sai phạm về tài chính trong năm 2017.

Kết luận của Kiểm toán nhà nước Khu vực XII chỉ rõ: Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, các đơn vị chủ rừng trực thuộc; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn có nhiều sai phạm liên quan đến việc chưa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản thu tiền dịch vụ môi trường rừng tương ứng với phần diện tích tự quản lý, bảo vệ. Các đơn vị chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định trong nhiều năm liền.

Căn cứ theo kết quả kiểm toán NSĐP năm 2017 đối với Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, Kiểm toán nhà nước Khu vực XII đã đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trên.

Để triển khai việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn số 3141/UBND- KTTH ngày 9/11/2018 chỉ đạo Sở NN&PTNT tiến hành kiểm điểm các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở có liên quan đến sai phạm theo kiến nghị của Kiểm toán.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo kiến nghị của kiểm toán (Công văn số 1835/SNN-KH ngày 14/11/2018 về việc thực hiện kết luận của KTNN kiểm toán NSĐP năm 2017, công văn số 1995/SNN-KH ngày 10/12/2018 về việc thực hiện kết luận kiểm toán).

Theo báo cáo số 428/BC-SNN-TCCB của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, cấp chức năng đã nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Trần Việt Cường- Trưởng phòng Kế hoạch tài chính(KHTC) thuộc Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Quang Hòa- Phó trưởng phòng và bà Phạm Thị Mỹ Loan- Chuyên viên thuốc Phòng KHTC.

Nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm đối với 02 trung tâm và 07 đơn vị chủ rừng gồm: Giám đốc, Trưởng ban, Kế toán. Và tiến hành thu hồi số tiền vi phạm nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Phê bình, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc Trung tâm Khuyến nông: ông Đoàn Năng Rường- Nguyên Giám đốc và ông Đặng Chí Thanh- Kế toán; Trung tâm nước sạch và VSMT: ông Đặng Trần Huân- Giám đốc; ông Lê Đăng Lợi- Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật và bà Hoàng Thị Tú- Kế toán.

Số tiền Trung tâm nước sạch và VSMT phải thu hồi và nộp NSNN từ năm 2013- 2017 là 184,7 triệu đồng. Trong đó, đơn vị xin gia hạn thời gian và tiến độ nộp thuế là từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 sẽ hoàn thành.

7 đơn vị chủ rừng bị kỷ luật, xử lý trách nhiệm gồm: Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Đăk Uy; BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; BQL rừng phòng hộ Thạch Nham; BQL rừng phòng hộ Đăk Glei; BQL rừng phòng hộ Đăk Hà; BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy.

Các cá nhân bị kỷ luật xử lý trách nhiệm với hình thức phê bình, rút kinh nghiệm do có liên quan đến vi phạm theo kết luận của KTNN thuộc 7 đơn vị chủ rừng trên gồm: ông Nay Y Riu- Nguyên Giám đốc, ông Lương Văn Phường- Giám đốc thuộc BQL rừng phòng hộ Đăk Uy. Số tiền phải nộp thuế TNDN của đơn vị là gần 63 triệu đồng.

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh: ông Đinh Ngọc Thanh- Giám đốc, ông Phan Văn Tân- Trưởng phòng KHTC, ông Trần Văn Tình- Kế toán. Số tiền phải nộp thuế TNDN là hơn 1,6 tỷ đồng.

BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông: ông Trần Văn Tuất- Trưởng ban, bà Trần Thị Thiên Lý- Kế toán. Số tiền phải nộp thuế TNDN là 865 triệu đồng.

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham: bà Chu Thị Phiến- Trưởng ban. Số tiền phải nộp thuế TNDN là 270 triệu đồng.

BQL rừng phòng hộ Đăk Glei: ông Hồ Tấn Hoàng- Trưởng ban, ông Nguyễn Trọng Nhất- Phó trưởng ban, ông Võ Thanh Phú, bà Trần Thị Bền, Bà Hoàng Thị Yến đều thuộc bộ phận Kế toán. Số tiền phải nộp thuế TNDN là gần 1,1 tỷ đồng.

BQL rừng phòng hộ Đăk Hà: ông Phạm Ngọc Nhẫn- Trưởng ban, bà Phạm Thị Trà Giang- Kế toán. Số tiền phải nộp thuế TNDN do chậm chễ là 950 triệu đồng.

BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy: ông Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng Ban, ông Nguyễn Văn Thanh- Nguyên trưởng ban, ông Doãn Văn Quyết- Kế toán. Số tiền phải nộp thuế TNDN là gần 674 triệu đồng.

Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước năm 2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh việc tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cũng đã phối hợp với Cục thuế tỉnh nhằm thu hồi số tiền phải nộp thế TNDN từ số thu tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011- 2017 đối với các đơn vị chủ rừng vi phạm và tiền nộp thuế tài nguyên từ năm 2013-2017 đối với Trung tâm nước sạch và VSMT.