Việt Nam xuất khẩu gần 36.000 sản phẩm có nguồn gốc từ hổ trong hơn 40 năm

Nguồn:
PanNature