Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 8,8 tỷ USD

Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2019 ước đạt 8,8 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 11/2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng 10; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 1,7 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 1,15 tỷ USD, thủy sản đạt 868 triệu USD và chăn nuôi đạt 58 triệu USD.

Nguồn: