Diện tích rừng Amazon bị phá hủy trong hơn 3 năm qua

Rừng mưa Amazon bao phủ trên diện tích rộng khoảng 5,5 triệu km2 ở khu vực Nam Mỹ; 60% diện tích rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil.

Tình trạng phá rừng Amazon tăng mạnh trong những tháng gần đây. Tháng 7 và 8/2019, rừng mưa nhiệt đới này chứng kiến diện tích bị phá hủy cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Nguồn: