Tác động của các chuyến bay lên vũ trụ tới sức khỏe

Vi trọng lực và phơi nhiễm phóng xạ mang tới nhiều thách thức cho các sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng và Sao Hỏa của các phi hành gia vốn kéo dài ngày.

Nguồn: