Việt Nam có 1,3 triệu ha đất bị suy thoái

Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo về tình trạng sa mạc hóa tại Việt Nam vừa được Bộ NN&PTNT công bố.

Ảnh minh họa

Theo Bộ NN&PTNT, tại Việt Nam diện tích đất bị suy thoái trên phạm vi toàn quốc khoảng 1,3 triệu héc-ta, chiếm khoảng 4% diện tích đất liền của lãnh thổ. Bên cạnh đó, diện tích đất có dấu hiệu bị suy thoái gần 2,4 triệu héc-ta; diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái là 6,7 triệu héc-ta.

Trên thế giới, diện tích các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích đất liền của trái đất. Chỉ tính riêng 10 khu vực hoang mạc hóa lớn nhất thế giới, diện tích bị hoang mạc đã lên đến gần 44.000 triệu km vuông.

Thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, những năm qua, Việt Nam là quốc gia thành viên có trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu Công ước chống sa mạc hóa. Việt Nam đã ban hành và triển khai các chương trình, đề án về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

Bộ NN&PTNT cũng nhấn mạnh, phát triển lâm nghiệp bền vững là một trong những giải pháp căn bản để chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam.