Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 22-5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực này.

Chủ đề của năm nay là “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta!”.

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các cơ quan từ trung ương tới địa phương, đề nghị triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và sức khỏe của con người, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Cùng với đó, Bộ đề nghị sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên bảo vệ, không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…