Bình Dương xem xét, góp ý các dự thảo về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường

Chiều 9-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét, góp ý các dự thảo quyết định về việc quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Dự thảo được xây dựng phù hợp với Quyết định số 38/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Dự thảo nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Dự kiến mức khoán quản lý bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân là 300.000 đồng/ha/năm; đối với tổ chức là 150.000 đồng/ha/năm, trong đó hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 50.000 đồng/ha/5 năm. Mức hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân là 3 triệu đồng/ha/6 năm; đối với tổ chức là 1,5 triệu đồng/ha/6 năm.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành, ông Mai Hùng Dũng thống nhất với nội dung dự thảo; đồng thời, nhấn mạnh việc hỗ trợ này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích phát triển rừng, đồng thời để chi trả một phần giá trị môi trường do rừng trồng mang lại và bù đắp lợi nhuận thấp do tính đặc thù của nghề rừng.

– Chiều cùng ngày, ông Mai Hùng Dũng cũng đã làm việc với Sở Tài Nguyên – Môi trường về quy định một số mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định mức chi cụ thể của 10 nội dung chi, gồm: Lập nhiệm vụ, dự án; họp hội đồng xét duyệt nhiệm vụ, dự án; lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý; điều tra, khảo sát; báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án; hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hội thảo khoa học; hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, dự án; kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường…

Kết luận tại cuộc họp, ông Mai Hùng Dũng lưu ý Sở Tài nguyên – Môi trường cần tiếp tục bổ sung cụ thể hơn nội dung dự thảo cho phù hợp với thông tư của Bộ Tài chính, bảo đảm thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.