Bình Phước: Tập trung bố trí tái định cư cho các hộ di dân tự do

UBND tỉnh Bình Phước cho biết đang tập trung sắp xếp, bố trí tái định cư cho hàng ngàn hộ dân di cư tự do giai đoạn 2005 – 2018…

Dân di cư tự do, làm nghề chài lưới ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

Theo đó, tỉnh Bình Phước có 36.260 hộ dân với 145.040 người đến từ 62 tỉnh, TP. Tỉnh đã bố trí sắp xếp ổn định cho 32.209 hộ với 128.836 nhân khẩu và chưa bố trí, sắp xếp ổn định là 4.051 hộ với 16.204 nhân khẩu và đầu tư 16 dự án, trong đó hoàn thành 2 dự án bố trí ổn định cho 8.154 hộ và đang thực hiện 1 dự án bố trí 8.425 hộ và đến năm 2020 sẽ sắp xếp ổn định cho 4.051 hộ còn lại …

Các hộ dân định cư rải rác khắp tỉnh, tập trung ở 4 huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh chủ yếu là các hộ có trình độ dân trí thấp, khó khăn về kinh tế nên đời sống còn khó khăn đặc biệt là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động của các hộ chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt, nguồn vốn sản xuất hạn chế; quỹ đất để phát triển không có, trình độ canh tác thấp nên khó áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để giải quyết khó khăn, tỉnh Bình Phước đã có kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện đầu tư các dự án di dời ổn định dân cư tại 2 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và xem xét đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020 cho phép thực hiện 2 dự án tái định cư trên địa bàn Đồng Phú và Bù Gia Mập…