WVV tuyển 02 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

Thông tin chi tiết:

– 01 Cán bộ phụ trách con người và văn hóa

– 01 Cán bộ tài trợ

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/02/2019