Miền Trung đối phó với mưa ngập bất thường

3

Nguồn: VTC14