Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ năm 2018.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018. Đồng thời thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2017 nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của ngành, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ TN&MT, trong năm 2018 Bộ sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với 57 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ gồm các lĩnh vực: Địa chất và khoáng sản có 06 dịch vụ; lĩnh vực môi trường có 16 dịch vụ; lĩnh vực tài nguyên nước có 06 dịch vụ, lĩnh vực khí tượng thủy văn có 05 dịch vụ, lĩnh vực biến đổi khí hậu có 07 dịch vụ; lĩnh vực đất đai có 01 dịch vụ; lĩnh vực biển và hải đảo có 15 dịch vụ, lĩnh vực tổng hợp có 01 dịch vụ.

Ảnh minh họa

Đồng thời Bộ sẽ thực hiện triển khai thực hiện quy trình thí điểm liên thông một số thủ tục hành chính theo Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; Điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm; Điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm…

Để triển khai Kế hoạch này, Bộ cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện như: Tiếp tục hoàn thiện, triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu cho các hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cung cấp các dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 4/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó tăng cường đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị với các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính chung của toàn ngành. Tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2018 thông qua Trang/cổng thông tin điện tử của Bộ, của các Cục, Tổng cục; qua báo chí, tạp chí và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác.